Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Svátek

Svátek má Teodor

Datum a čas

Dnes je úterý, 23. 10. 2018, 16:11:32

 

facebook

Mobilní průvodce

 Mobilní průvodce

Obsah

viz Stanovy článek XII,XIII,XIV,XV,XVI ( podrobně)
 Článek XII .
Orgány svazku

Orgány svazku jsou :
 

1. Nejvyšší orgán svazku – Valná hromada Mikroregionu Přešticko

2. Výkonný orgán svazku – Představenstvo Mikroregionu Přešticko
zvolené dne 9. 12. 2014 na VH MR Přešticko  :
předseda: paní Miloslava Loudová ( Obec Řenče)
místopředseda:Mgr. Karel Naxera ( Město Přeštice)
členové: paní Ing. Hana Bouchnerová ( Obec Nezdice),
                paní Pavlína Nohavová ( Obec Příchovice),
                paní Eva Frank ( Obec Buková)

3. Dozorčí orgán svazku – Dozorčí rada Mikroregionu Přešticko
předseda:pan  Martin Kastner ( Obec Ptenín )
členové: pan Miroslav Čepický ( Obec Horšice),
               pan Jiří Kučera ( Obec Chlumčany)
                    

Článek XIII.
Nejvyšší orgán svazku
1. Nejvyšší – vrcholný orgán svazku je Valná hromada Mikroregionu Přešticko (dále jen NOS). Tvoří jej starostové jednotlivých členských obcí svazku, nebo pověření členové zastupitelstva obce / města / na základě schválení zastupitelstvem v jeho usnesení.
2. NOS je svoláván minimálně 2x ročně, svolává ho a zároveň řídí jeho předseda představenstva svazku. Svolává ho minimálně 14 dnů před termínem konání na návrh představenstva. Jednání valné hromady se uskuteční také na základě rozhodnutí představenstva, případně požádá-li o její svolání 1/3 členů svazku s právem hlasovacím.
3. NOS je usnášení schopné, je–li přítomna nadpoloviční většina jeho členů z řad členských obcí.
4. NOS rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů na základě usnesení všech svých členů (popř. jejich pověřených zástupců), pokud stanovy nevyžadují většinu jinou.
5. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze svazku, změna a doplnění stanov, určení vstupního vkladu a ročního členského příspěvku, schválení roční účetní uzávěrky a rozpočtu, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení svazku jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin všech členů NOS.
6. Ze NOS se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání NOS, prezenční listinu, program NOS, přijatá rozhodnutí, uvedení případného výsledku hlasování k jednotlivým bodům programu, námitky členů. Každý člen NOS má právo na jeden výtisk zápisu a usnesení z jednání. / Tyto dokumenty mohou býti zahrnuty jako součást informačního zpravodaje /.
7. NOS si může vyhradit rozhodnutí v jakékoli otázce, týkající se činnosti svazku.
8. Podrobnosti svého jednání upraví NOS svým jednacím řádem.
9. Jednání NOS jsou veřejná a pozvánka na ně je vyvěšena na veřejně přístupných místech v členských obcích svazku minimálně 7 dní před termínem jeho konání.
10. Působnost NOS:
• přijímá, mění a doplňuje stanovy;
• přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení členů Svazku;
• rozhoduje o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků;
• volí, jmenuje a odvolává členy výkonného orgánu svazku včetně předsedy a jeho zástupce předsedy. Obdobně působí při volbě dozorčího orgánu svazku. Kontroluje činnost těchto orgánů.
• projednává a schvaluje roční rozpočet svazku a roční závěrečný účet svazku a rozhoduje o použití volných finančních prostředků;
• rozhoduje o nákupu, využití a prodeji majetku svazku obcí, rovněž tak o majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence, iniciuje tyto zápisy a kontroluje jejich stav;
• schvaluje jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich;
• rozhoduje o účasti svazku v jiných subjektech;
• schvaluje případnou formu a výši odměn osobám, pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací;
• rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku.Článek XIV.
Výkonný orgán svazku
1. Výkonným orgánem svazku je představenstvo Mikroregionu Přešticko (dále jen „VOS“) je složen ze 3 nebo 5 členů NOS.
2. Předsedu, místopředsedu(y) VOS a jeho členy volí NOS.
3. Člen VOS nesmí být zároveň členem dozorčího orgánu svazku.
4. Předseda VOS v případě své nepřítomnosti pověří místopředsedu VOS zastupováním zejména vedením jednání VOS.
5. Jednání VOS jsou neveřejná a řídí se jednacím řádem VOS, který schvaluje NOS.
6. VOS vydává rozhodnutí - usnesení. VOS je schopen usnášení při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
7. VOS vede a řídí svazek obcí v době mezi jednáními NOS.
8. VOS informuje svazek o své činnosti na každém zasedání NOS
9. VOS má v působnosti:
• vedení účetnictví, evidence a archivace veškeré písemné dokumentace svazku;
• svolává NOS dle potřeb, nejméně 2 krát ročně;
• požádá – li alespoň 1/3 řádných členů svazku o svolání jednání NOS, je VOS povinna svolat mimořádné zasedání NOS, a to v termínu do 30 dnů od doručení písemné žádosti podepsané 1/3 řádných členů svazku;
• jmenuje manažera svazku, který připravuje podklady pro jednání NOS;
• podává informace členům svazku a veřejnosti o činnosti svazku;
• statutárním zástupcem svazku je předseda VOS (v době jeho nepřítomnosti pak místopředseda VOS), který je oprávněn podepisovat právní akty na základě usnesení VOS (NOS); všichni členové NOS mají právo podepisovat dokumenty svazku, jakož i podepisovat příkazy do banky pokud je to nezbytné
z hlediska termínu splatnosti na základě vyžádání manažera svazku.
• zřizování výborů, komisí a ostatních poradních a pracovních orgánů svazku, zpracování odborných návrhů a doporučení, řízení činnosti informačního centra Mikroreginonu Přešticko;
• zajištění plnění usnesení NOS;Článek XV.
Dozorčí orgán svazku

1. Dozorčí orgán svazku (dále jen DOS) má 3 členy.
2. V čele DOS je jeho předseda, který je volen NOS, stejně tak jako ostatní členové DOS.
3. Člen DOS nesmí být zároveň členem představenstva.
4. Jednání DOS jsou neveřejná.
5. Do působnosti DOS patří:
• provádět kontrolu hospodaření svazku nejméně 1x ročně při roční uzávěrce případně nezávislého auditu;
• podávat písemnou zprávu o kontrole hospodaření svazku při nejbližším zasedání NOS;
• předseda i členové DOS mají právo účastnit se zasedání VOS s hlasem poradním;
• dohlížet na zákonnost činnosti svazku, dodržování stanov a na hospodaření svazku.
6. Zprávy o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem svazku obcí a s jeho finančními prostředky předkládá DOS zástupcům jednotlivých obcí v NOS, kteří ho předkládají svým jednotlivým zastupitelstvů